English
Giriş
Kullanıcı Adı

Şifre


  Başlık

Yazar

Özet

Anahtar Kelimeler

Tüm Metin


Duygu Durum Değişimlemelerinin Otobiyografi k Bellek Üzerindeki Etkileri

Nurhan Er, Evren Hoşrik, Handan Ergün, Moustafa Şerif
2008; 23(62):1-13

            [İngilizce Özet]    [Türkçe PDF]    [İngilizce PDF]    [Yazara E-Posta]
Bu araştırmanın amacı duygu-durum tutarlılığı ile otobiyografik bellek arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın temel sorusu, otobiyografik anı özelliklerinin deney ve kontrol grubu için duygu sevkine bağlı olarak değişip değişmediğidir. Bu soruyu cevaplamaya yönelik 3 deney gerçekleştirilmiştir. Bunlar sadece, duygu-durumu değişimleme yöntemleri açısından birbirinden farklılaşmaktadır. Duygu değişimleme aracı olarak ilk deneyde fotoğraflar, ikinci deneyde müzikler kullanılmıştır. Son deneyde ise, fotoğraflar ve müzikler birlikte kullanılmıştır. Duygu sevkinin etkisi ise, Duygu Durum Sıfat Çiftleri Listesi (DDSÇL; Er, 2006) ile değerlendirilmiştir. Her üç deneyde ilgili materyalin sunumundan hemen önce ve sonra, katılımcılar mevcut duygu durum ve düzeylerini DDSÇL üzerinde işaretlemişlerdir. Ardından kendileri için önemli olan ve akıllarına ilk gelen otobiyografik anılarını yazmışlardır. Sonrasında ise, aktardıkları otobiyografik anılarını Otobiyografik Anı Özellikleri Ölçeği aracılığı ile değerlendirmişlerdir. Bulgular, otobiyografik anıların duygu durum tutarlılığından etkilendiğini göstermiştir. Bu etki kullanılan materyalin bir fonksiyonu olarak değişmiştir. Olumsuz duygu sevki yapılan grup için duygu durum tutarlı otobiyografik anı oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Müzik ve fotoğrafların birlikte kullanıldığı grupta, diğer gruplarla karşılaştırıldığında, olayın geçtiği yer ve spontane kodlama, temas, koku ve duygusal ayrıntılar için otobiyografik bellek puanları daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca sadece müziğin kullanıldığı koşul, sadece fotoğrafların kullanıldığı koşulla kıyaslandığında, daha etkili duygu durum tutarlı anılar yaratmıştır. Dolayısıyla duygu durum tutarlık etkisi duygu sevki yapılan materyale göre değişmiştir. Benzer şekilde olumlu duygu sevki yapılan gruptaki anılarla karşılaştırıldığında, olumsuz duygu sevki yapılan grupta daha çok negatif anılar hatırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otobiyografik bellek, duygu durum tutarlık etkisi